Quan trắc môi trường lao động

khẳng định, đánh giá yếu tố hóa học

Lấy mẫu từ cả ca và mẫu thời điểm là một phương pháp rất cần thiết để khẳng định nồng độ các hợp chất khí như CO, SO2, NOx, CO2, O2, O3, H2S, NH3, Cl. Chúng ta sử dụng phương pháp trắc quang và phương pháp sensor điện hóa để lấy mẫu và xác định nồng độ của các chất này. đồng thời, chúng ta cũng sử dụng phương pháp trắc quang để xác minh nồng độ axit và bazơ, và phương pháp nhan sắc kí khí khối phổ để xác định nồng độ hơi kim loại. tuy nhiên, chúng ta cũng sử dụng phương pháp đẳng độc học để kiểm tra hơi khí độc trong ống khói. tất cả những phương pháp này giúp chúng ta đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp với dung môi, yếu tố gây dị ứng mẫn cảm, và vi sinh. Quan trắc môi trường lao động

5/5 - (1 bình chọn)

Quan trắc môi trường lao động là gì? - Các quy tắc về quan trắc môi trường lao động

ping post